สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
ผู้จัดงานจึงขอแจ้ง เลื่อนการจัดโครงการแข่งขันวิ่งหนองบัวมินิมาราธอน ครั้ง 2